חשוב! האם אתם מופיעים בפנקס הבוחרים?

מה שקורה עכשיו • 4/7/2018 כניסות

ועדת הבחירות למועצה האזורית עמק יזרעאל

אני מודיע בזה כי החל מיום 04 יולי ועד ליום 15 יולי 2018 יוצגו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוחרים של כל הישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל בהם יש אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית לעניין קביעת סיווג הוועד לבחירות שיתקיימו ביום 30 אוקטובר 2018.

מקומות הנחת הפנקסים ושעות העיון בהם הם כלהלן:

  1. פנקסי הבוחרים של כל הישובים השיתופיים (אגודה חקלאית):

במשרד מנכ"ל המועצה בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-16:00

  1. פנקס הבוחרים של היישוב:

במשרד הוועד המקומי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-13:00

בהתאם לסעיף 90ב לצו, לא יאוחר מיום 15 יולי 2018 כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית או על כך שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית.

הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס נספח א' בלבד.

  • ערר של אדם לגבי עצמו – יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד.
  • ערר של אדם לגבי הזולת – יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

כל אדם רשאי עד ליום 15 יולי 2018 לעיין בהעתקים אלה מפנקסי הבוחרים.

הפנקסים נמצאים במזכירות, ניתן להגיע ולעיין בהם בין השעות 8:00 ל 16:00

אלכס לייטמן - יו"ר ועדת הבחירות

מועצה אזורית עמק יזרעאל