בעיית טורבינות הרוח

שונות • 29/12/2017 כניסות

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשון

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. סקירת מדיניות רשות החשמל על שימוש באנרגיות מתחדשות (אנרגיית הרוח ואנרגיה סולארית) ויישומה בפועל

מדיניות זו אינה נהוגה עדיין בתחום אנרגית הרוח הממשיך ליהנות מסובסידיות בדמות מחיר גבוה מובטח לחשמל המופק מהן.

באפריל 2016 אישרה מליאת רשות החשמל רישיונות ייצור לשני פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיות רוח, חוות סירין ומעלה גלבוע, המכילים 25 טורבינות רוחבהספק מצטבר של 21.3 מגוואט בתעריף של 48.51 אגורות לקוט"ש [1]. ב- 20 לפברואר 2017, החליטה רשות החשמל כי התעריף ליצור חשמל מאנרגיית רוח למתקנים בהספק עולה מעל 50 קילוואט יהייה בתחום 37.01 – 31.73 אגורות לקוט"ש [2].

להשוואה, ב-20 למרץ 2017 נמסר כי המחיר הזוכה במכרז של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים עומד על 19.9 אגורות לקוט"ש, מתחת לעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם) ונמוך משמעותית מהמחיר המובטח ליצור חשמל מאנרגיית רוח.

בעולם בו מחיר החשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת סולארית נמוך מעלויות יצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם), אין כל צורך לסבסד את אנרגית הרוח.

אם בכל זאת מחליטים לתמוך ולסבסד הקמת טורבינות רוח לייצור חשמל, חייבים לבצע מדידות ובדיקות שיבטיחו כי יש הגיוןמבחינת המדינה בהקמת טורבינות אלו.

במסמך מדיניות לקידום תכניות להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל מ- 2012 נכתב: "ללא מדידות מפורטות במיקום המיועד להקמת הטורבינה, לא ניתן להעריך את פוטנציאל ייצור החשמל במקום ואת בחירת הטכנולוגיה האופטימאלית לתנאי הרוח." אלא שעל פי עדות מומחי המדינה, מדידות כאלו לא בוצעו.

אין לאשר הקמת טורבינות רוח ללא מדידות רוח בשטח הרלבנטי במשך שנה לפחות.

רקע

בינואר 2009 החליטה הממשלה לקבוע יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצורכי האנרגיה בחשמל של המדינה לשנת 2020.[3]

בהתאם לכך ערך ב-2010, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בחינה של הטכנולוגיות השונות האפשריות לייצור חשמל על ידי אנרגיה מתחדשת, וקבע יעדים להיקפים הדרושים בכל טכנולוגיה על מנת לעמוד ביעד הממשלתי. היקף ההקמה הדרוש של טורבינות רוח נקבע ל-800 מגוואט עד לשנת 2020 [4]. מכסה בהיקף זה אושרה על ידי הרשות לשרותים ציבוריים – חשמל[5].

היקף זה לא התבסס על בחינה של פוטנציאל הקמת טורבינות רוח במתחמים רלוונטיים מבחינת משטר הרוחות ובהתחשב באילוצים החלים על שטחים אלו [6].

ההיבטים התכנוניים הנגזרים מהצורך לקדם הקמת טורבינות רוח נבחנו על ידי מינהל התכנון באמצעות מסמך מדיניות לקידום תכניות להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל [7]. המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה במסמך בישיבה ביום 3 לאפריל 2012, אימצה את עקרונותיו והמלצותיו והורתה על הכנת תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח )תמ"א 10/ד/12) וכן על הקמת צוות בינמשרדי שיעסוק באיתור מתחמים, בחינת תאי שטח בעלי פוטנציאל להקמת חוות טורבינות רוח גדולות [8].

בפברואר 2014 הגישו עורכי התמ"א [9] והצוות הבינמשרדי [10] את המסמכים הנ"ל למועצה הארצית לתכנון ולבנייה. בחודש אוגוסט 2014 אושרה התכנית בממשלה [11].

בשנת 2015 ולקראת ועידת האקלים בפריז שזומנה בדצמבר 2015 בהשתתפות רוב מדינות העולם, קבעה ממשלת ישראל (החלטה 542) יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד שנת 2030 וייעול צריכת האנרגיה במשק. על פי החלטת הממשלה, הפחתת הפליטות תיעשה בשתי פעימות – בשנת 2025 תוגבל פליטת גזי החממה ל-8.8 טון לנפש ואילו בשנת 2030 תוחמר ההגבלה ל- 7.7 טון גזי חממה לנפש. הממשלה קבעה גם יעד לאומי לצמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030 ביחס להיקף הצריכה הצפוי באותה שנה. בנוסף, הוגדרו יעדים לאומיים באנרגיות מתחדשות ונקבע כי היקף יייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 13% עד סוף שנת 2025, ו-17% לפחות מהיקף הייצור עד סוף שנת 2030 .[12]

בעקבות החלטות אלו מקדמות חברות העוסקות בתחום אנרגית הרוח תכניות במתחמים שהומלצו במסמך של הצוות הבינמשרדי.

אמנון פורטוגלי, מרכז חזן במכון-ון ליר