מבט אל העבר הקרוב

מדור הסטורי • 19/3/2018 כניסות

קיבוץ גזית – 4.2010

הגדלת הפרנסה ומקורותיה

הרציונל לקיום התהליך

התבוננות מהירה בשינויים הרב שנתיים בתקציב הקהילה ובמפת התעסוקה של החברים מציג מספר עובדות פשוטות:

 1. קיטון בתקציב הקהילה בסעיף הכנסות מעבודה
 2. גידול במספר החברים אשר הינם מחוסרי עבודה או בעלי עבודה חלקית – רובם (אם כי לא כולם) בשכבת הגיל 55 ומעלה, חלק גדול מהם, נשים.
 3. אחריות הקיבוץ לפרנסת החבר (חוברת המודל, עמוד 27, סעיף 3.4) וחובת הקיבוץ לסייע לחבר במאמציו של החבר למצוא עבודה (חוברת המודל, עמוד 27, סעיף 2.3).
 4. צמצום במקורות הפרנסה בתוך הקיבוץ – בשל התייעלות מערכות הקיבוץ.
 5. המפעלים לא מעבירים עוד דיבידנד לטובת תקציב הקהילה השנתי השוטף.

לאור כל אלה החליטה הנהלת הקהילה ואגף משאבי אנוש לנקוט ביוזמה כדי להביא להשגת המטרות שלהלן:

מטרות העל של התהליך

 1. להביא להגדלת פוטנציאל ההתפרנסות והגדלת תוצר הפרנסה בהווה ובעתיד .
 2. מיקסום היכולות האישיות, של כלל החברים עד גיל הפרישה.

מטרות יישומיות:

א. ייזום מהלכים מנהיגותיים שיביאו לאיתור ויצירת מקומות עבודה בעיקר בתעשיות גזית ובמשק גזית, גם באמצעות החלפה אפשרית של שכירים.

ב. חיבור החבר שמחפש עבודה לבין מקומות עבודה זמינים ומתאימים

ג. הדרכת חברים לאיתור עצמי של מקומות עבודה

ד. הכשרה מקצועית של החברים לשם הגדלת פוטנציאל ההתפרנסות שלהם ומימושו

ה. הגדלת מס' החברים העובדים מחוץ לקיבוץ

ו. עידוד רכישת השכלה לצורכי פרנסה בקרב החברים בגילאי הביניים

ז. בניית מסלול קריירה לחברים צעירים ובגילאי הביניים

אמצעים עיקריים:

א. איגום משאבים קיימים בתקציב הקהילה ובמשק לשם יצירת תקציב ייעודי לשימוש צוות התוכנית במטרה להביא למימוש התוכנית.

ב. הקמת צוות משימה, בראשות מנהלת מש"א ומנהל הקהילה של גזית. הצוות יכלול את:

1. יאיר בוימל - מנהל קהילה- רכז עמית

2. מיטל טבול - מנהלת מש"א - רכזת עמיתה

3. רוני חכם - מנהל מש"א - תעשיות גזית

4. דליה אייל - מנהלת "מעברים" מוא"ז עמק יזרעאל.

5. טיטו אשר - נציג ציבור בכיר מהנהלת הקיבוץ

6. אברי דביר – יו"ר המגזר העסקי של הקיבוץ

7. ורד מרקיאר – מנהלת משק וכספים

8. טלי ספיר - נציג החברים

ג. מיפוי מדוייק של החברים שאינם עובדים או כמעט ואינם עובדים כיום לשם קביעת הצרכים המיידיים במקומות עבודה עבורם.

ד. יצירת קשר הדוק עם "תעשיות גזית" במטרה להגיע לכתיבת אמנה קצרה ומחייבת להעסקת חברי גזית.

ה. הקמת מנגנון לשיתוף פעולה, בנושא תעסוקה, עם לשכות התעסוקה הממשלתיות הקרובות לנו, עם אזורי תעשיה ועם היישובים הקרובים ביותר לגזית.

ו. עידוד להגדלת היקף העבודה ו/או עידוד להתקדמות במקום העבודה לשם הגדלת השכר.

ז. איתור ושדרוג מקומות פרנסה קיימים חדשים.

ח. הסברה ויעוץ אינדיבידואלי אודות משמעות ההפקדות לפנסיה (חברים שאינם במסדרון הפנסיה יוכלו לקבוע לעצמם פנסיית מטרה ועל פיה לשאוף להכנסה בגובה מתאים).

ט. בחינת האפשרות והמשמעות של הקמת קרנות השתלמות לחברים עובדי הפנים בקיבוץ, במסגרת המגבלות של "מודל גזית", זאת על מנת לתת תמריץ ותגמול להגדלת הכנסה.

י. מיפוי חברים בגילאי הביניים בעלי פוטנציאל התפרנסות נמוך אשר עלולים להיות, בעתיד הקרוב, מחוסרי פרנסה.

יא. מיפוי מדוייק של עובדי החוץ לשם בדיקת תהליכי קידומם המקצועי ואיתור הסיכון שלהם להפוך למובטלים.

סיכום ישיבת הצוות הראשונה (9.3.2010): דו"ח ביצוע ומשימות להמשך

 1. סעיפים א' – ג' מרשימת האמצעים - בוצעו כבר לקראת הישיבה.
 2. בעקבות הסיכום – שונה נוסח מסמך היסוד. (הנוסח הסופי מוצג כאן)
 3. נוצר קשר, שבחלקו כבר נושא פירות, עם:
  1. לשכות תעסוקה בטבריה ובעפולה.
  2. יישובים קרובים (עין דור, כפר קיש, כפר תבור)

משימות להמשך

 1. הרחבת הקשר המדווח לעיל עם לשכות התעסוקה בסביבה ועם היישובים הקרובים באמצעות ביקור מ. מש"א בלשכות התעסוקה לפגישה עם המנהלים.
 2. הידוק הקשר עם דליה אייל "מעברים" לשם ביצוע מהלך העצמת "מאותגרי הפרנסה" בגזית.

תקציב

 1. בתקציב הקהילה הוקצבו 50,000 ₪ להסבה מקצועית.
 2. מתוכו יועברו 30,000 לפרוייקט זה. הסעיפים הדורשים מימון הם:
  1. סדנאות עם "מעברים"
  2. הסבה מקצועית או השתלמויות לצורך הגדלת פרנסה.

יעדים מדידים לצורך בדיקה עתידית של הצלחת / כשלון היוזמה

 1. הגדלת היקף העבודה לעובדים חלקיים
 2. הקטנה של מספר המובטלים
 3. הגדלת הכנסות מעבודה.
 4. מעבר מבוקר וכדאי לעבודת חוץ
 5. ביצוע הסדנא עם "מעברים"
 6. הידוק הקשר עם לשכות התעסוקה והיישובים השכנים.

המשך הטיפול ביזמויות חלשות לשם ביסוסן והגדלת הכנסותיהן

icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif בלי וירוסים. www.avast.com