News1 | חוקה לישראל: "הריון" מתמשך כתחליף-לידה

מדור הסטורי • 19/2/2018 כניסות

חוקה לישראל: הריון מתמשך כתחליף-לידה
"חבלי-הלידה" של החוקה הנראים כיעד מתמשך, יצרו מצב מורכב, בתואם למצבם של ישראל ואזרחיה * המציאות בימינו בארץ ובאזור, ממחישה את הקשיים אף ביתר שאת * אך גם אם כינון חוקה אינו נראה ריאלי, המצב המתמשך הינו זמני מטבעו
מאת: מרדכי שחם חבר שלי מהסדיר
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-106777-00.html